Rejestracja: 32 768 03 99

telefon dodatkowy: 791 185 559


Nasz personel

lek.stom.Danuta Moś
lek.stom.Agnieszka Galwas
spec.ortodonta
lek.stom.Robert Malinowski
spec.endodonta
lek.stom.Adam Buła
lek.stom.Aleksandra Nowicka

Karolina Górka
technik elektroradiolog

Marta Tobor
higienistka stomatologiczna

Valeriia Satovska
higienistka stomatologiczna
Magdalena Kołacz asystentka stomatologiczna